Young Adult Novels

CharmfallCharmfall

(The Dark Elite #3)
HexboundHexbound

(The Dark Elite #2)
FirespellFirespell

(The Dark Elite #1)
Kalona's FallKalona's Fall

(House of Night Novellas #4)
Neferet's CurseNeferet's Curse

(House of Night Novellas #3)
Lenobia's VowLenobia's Vow

(House of Night Novellas #2)
Dragon's OathDragon's Oath

(House of Night Novellas #1)
RedeemedRedeemed

(House of Night #12)
MarkedMarked

(House of Night #1)
SteadfastSteadfast

(Spellcaster #2)
SpellcasterSpellcaster

(Spellcaster #1)
A Million Worlds with YouA Million Worlds with You

(Firebird #3)
Ten Thousand Skies Above YouTen Thousand Skies Above You

(Firebird #2)
A Thousand Pieces of YouA Thousand Pieces of You

(Firebird #1)
BalthazarBalthazar

(Evernight #5)
AfterlifeAfterlife

(Evernight #4)
HourglassHourglass

(Evernight #3)
StargazerStargazer

(Evernight #2)
Never Never: Part ThreeNever Never: Part Three

(Never Never #3)
Never Never: Part TwoNever Never: Part Two

(Never Never #2)
Never NeverNever Never

(Never Never #1)